ร่วมแสดงความยินดี ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน

11 ก.พ. 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมแสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานประจำปี 2561 ของสำนักวิจัยฯ 

ภาพข่าว

สัมมนาบุคลากรสำนักวิจัยฯ 2562

30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิจัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ เขาใหญ่พาราไดซ์ออนเอิร์ท จ.นครราชสีมา

ภาพข่าว

กิจกรรม Green University

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม Green University ลดการใช้ถุงพลาสติก และการคัดแยกขยะ ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งร่วมจัดงานปีใหม่ 2562

ภาพข่าว