พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักวิจัยร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาสัมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

ผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยฯ

วันที่ 26 กันยายน 2561 จัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัย ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักวิจัย โดยมีหัวข้อในการสนทนาคือ 1. บัญชี สวท เพื่อบุคลากรฯ 2. การเพิ่มคุณภาพการให้บริการ 3. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน

ภาพข่าว

ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิจัยฯ นำโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์ และคุณสุทธาดา ธนาธาดาภรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้บริหารสำนักวิจัยฯ และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักวิจัยฯ พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และศูนย์วิจัยที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักวิจัยฯ โดยในช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ ได้แจ้งผลการประเมินและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อให้ส่วนงานนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  เอกสาร>>> รายงานการประเมินตนเอง สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. รอบปีการศึกษา 2560 

อัลบัม

สัมมนาสำนักวิจัยฯ 2561

 เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยฯ และ โรงแรม เรสท์ ดีเทล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณรัตนา เพ็ชรอุไร อตีตผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในงานนี้

อัลบั้ม