ผลงาน เครื่องอ่านเอกสารสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ มจพ. รับรางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

รางวัล  เหรียญทองแดง (Bronze Medal) และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก Patent Office of Cooperation Council for the Arab States of Gulf (GCC Patent Office)
ชื่องาน “Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ชื่อผลงาน  เครื่องช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ (Read machine for impaired and elderly)
นักวิจัย  นายกฤษณงค์ จิตต์รักษ์ นายธีรวัฒน์  แซ่ชื้อ และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นพเก้า  ทองใบ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ. ปราจีนฯ)

More
นักวิจัย มจพ. รับรางวัลงานวิจัยระดับนานาชาติ HUTCHISON Medal จาก IChemE

รางวัล  ชนะเลิศ (HUTCHISON Medal)
ชื่องาน  HUTCHISON Medal โดย IChemE (Institution of Chemical Engineers)
ชื่อผลงาน  Design and preliminary operation of a hybrid syngas/solar PV/battery power system for off-grid applications: A case study in Thailand
นักวิจัย  (1) ผศ.ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ (2) รศ.ดร. ภาวนี นรัตถรักษา (3) อาจารย์บพิธ ฉุยฉาย (4) คุณ อภิชาติ มีชัย (5) คุณ เกษียร สุขีโมกข์ (6) อาจารย์ สมพล โคศรี (7) ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา (8) DR. PEAM CHEALI ASSOCIATE PROFESSOR และ (10) DR. GÜRKAN SIN
หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

More
นศ.คณะครุศาสตร์ฯ รับรางวัล Bronze Medal จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับนานาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

างวัล  เหรียญทองแดง (Bronze Medal)
ชื่องาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ชื่อผลงาน  ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ
นักวิจัย  นางสาวณัฐชยา สีดาจันทร์ นายจักรภัทธ จอมพันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
หน่วยงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

More