ผลงาน เครื่องอ่านเอกสารสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ มจพ. รับรางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

รางวัล  เหรียญทองแดง (Bronze Medal) และรางวัลพิเศษ (Special Prize) จาก Patent Office of Cooperation Council for the Arab States of Gulf (GCC Patent Office)
ชื่องาน “Seoul International Invention Fair 2018” (SIIF 2018) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ชื่อผลงาน  เครื่องช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ (Read machine for impaired and elderly)
นักวิจัย  นายกฤษณงค์ จิตต์รักษ์ นายธีรวัฒน์  แซ่ชื้อ และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นพเก้า  ทองใบ
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ. ปราจีนฯ)

ผลงานเรื่อง เครื่องช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 และได้รับรางวัลเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติครั้งนี้  โดยเครื่องช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุสามารถศึกษาข้อมูลที่สนใจได้อย่างอิสระมากขึ้น โดยการใช้เครื่องช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ ในการสแกนตัวอักษรจากเอกสารแล้วทำการออกเสียงเป็นข้อความตามที่ได้จากการสแกนเอกสาร ทำให้ผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุได้รับรู้ถึงข้อมูลในเอกสาร ทำให้ผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุกลับมามีโอกาสในการเรียนรู้ได้เหมือนคนปกติ และสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้

ผลงานเครื่องช่วยอ่านสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  โดยผสานเทคโนโลยี การสแกนเอกสาร การแปลงไฟล์รูปภาพ การแปลงไฟล์ข้อความ และการจัดเก็บไฟล์ เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาให้สามารถอ่านออกเสียงได้รองรับการทำงานได้หลายภาษา โดยใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา เพื่อส่งข้อมูลภาพที่ได้จากการสแกนแบบไร้สาย ประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ พร้อมออกเสียง โดยอุปกรณ์ถูกออกแบบให้มีความเหมาะสม สำหรับการพกพา เพื่อความคล่องตัวและความสะดวกในการใช้งาน

ข้อมูลผลงานเพิ่มเติม

อาจารย์นพเก้า  ทองใบ

037-217-300

nopphagaw.t@fitm.kmutnb.ac.th