รางวัล  นักโลหวิทยาดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2561
ชื่องาน  งานประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 - The 12th International Conference on Thailand Metallurgy (TMETC12) 
วัน/สถานที่  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผลงาน  -
นักวิจัย  ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร
หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพรรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นรับรางวัล นักโลหวิทยาดีเด่น ด้านวิชาการ ประจำปี 2561 (Thailand Metallurgy Award 2018 : Academic) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 - The 12th International Conference on Thailand Metallurgy (TMETC12) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รางวัลนักโลหวิทยาดีเด่น ได้ริเริ่มจัดมอบขึ้นครั้งแรก ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย เมื่อ ปี พ.ศ. 2550 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างผลงานด้านโลหวิทยาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 นี้ ได้มอบรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นและรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ ประจำปี 2561 แก่นักวิจัยดีเด่น   3 รางวัล ได้แก่ นักโลหวิทยาดีเด่นด้านวิชาการ นักโลหวิทยาดีเด่นด้านอุตสาหกรรม และ นักโลหวิทยาดีเด่นรุ่นเยาว์ด้านวิชาการ