นศ.คณะครุศาสตร์ฯ รับรางวัล Bronze Medal จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ฯ ระดับนานาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

างวัล  เหรียญทองแดง (Bronze Medal)
ชื่องาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ชื่อผลงาน  ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ
นักวิจัย  นางสาวณัฐชยา สีดาจันทร์ นายจักรภัทธ จอมพันธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค
หน่วยงาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ผลงานเรื่อง “ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ” ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561

และได้รับรางวัลเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าร่วมประกวดระดับนานาชาติครั้งนี้  โดยห้องน้ำแมวอัตโนมัติเป็นนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพของแมวสัตว์เลี้ยงแสนรัก มีความสามารถจัดเก็บสิ่งที่ขับถ่ายจากแมวอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ทำงานร่วมกับห้องน้ำแมวเพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพแมวแต่ละตัวได้ ใช้ได้กับแมวที่เลี้ยงไว้ไม่เกิน 10 ตัว เจ้าของจึงประหยัดเวลาในการจัดเก็บสิ่งที่ขับถ่ายจากแมวและรักษาความสะอาดภายในบ้านอีกทั้งเป็นการดูแลแมวให้มีสุขภาพที่ดี

ผลงานนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างของห้องน้ำแมวอัตโนมัติ ให้มีการควบคุมมอเตอร์ รวมทั้งรอก และทำงานร่วมกันสามารถจัดเก็บสิ่งที่ขับถ่ายจากแมวได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างสมดุลทั้งหมดให้แก่ตัวเครื่อง และมีการพัฒนาส่วนควบคุมการทำงานด้วยการเขียนโปรแกรมภาษา C เพื่อสั่งการทำงานอุปกรณ์ Node MCU ESP32 ร่วมกับการนำเซนเซอร์เข้ามาใช้ในการตรวจจับการใช้งานห้องน้ำแมว นอกจากนั้นมีการออกแบบและพัฒนาการทางานของแอปพลิเคชันร่วมกับเครื่องห้องน้ำแมวอัตโนมัติ เมื่อแมวมีการเข้าใช้งานเครื่องห้องน้ำแมวอัตโนมัติ จะมีการส่งการแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน โดยมีโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา คือ React Native 

ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ เหมาะสำหรับกลุ่มคนที่นิยมเลี้ยงแมวเป็นสัตว์เลี้ยง ทำให้ประหยัดเวลาในการจัดเก็บมูลขับถ่ายจากแมวและรักษาความสะอาด อีกทั้งเป็นการดูแลแมวให้มีสุขภาพที่ดี ตอบโจทย์คนรักแมวช่วยให้การอยู่ร่วมกันระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง มีความสะดวกสบายและถูกสุขอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อมูลผลงานเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค

duangkamol.p@fte.kmutnb.ac.th