นักวิจัย มจพ. รับรางวัลงานวิจัยระดับนานาชาติ HUTCHISON Medal จาก IChemE

รางวัล  ชนะเลิศ (HUTCHISON Medal)
ชื่องาน  HUTCHISON Medal โดย IChemE (Institution of Chemical Engineers)
ชื่อผลงาน  Design and preliminary operation of a hybrid syngas/solar PV/battery power system for off-grid applications: A case study in Thailand
นักวิจัย  (1) ผศ.ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ (2) รศ.ดร. ภาวนี นรัตถรักษา (3) อาจารย์บพิธ ฉุยฉาย (4) คุณ อภิชาติ มีชัย (5) คุณ เกษียร สุขีโมกข์ (6) อาจารย์ สมพล โคศรี (7) ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา (8) DR. PEAM CHEALI ASSOCIATE PROFESSOR และ (10) DR. GÜRKAN SIN
หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยา (Research and Development Center for Chemical Engineering Unit Operation and Catalyst Design - RCC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศงานวิจัยระดับนานาชาติ HUTCHISON Medal 2018 จากสมาคมวิศวกรรมเคมี หรือ IChemE (Institution of Chemical Engineers) จากงานวิจัย “ระบบต้นแบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง”

 

ผลงานวิจัยเรื่อง Design and preliminary operation of a hybrid syngas/solar PV/battery power system for off-grid applications: A case study in Thailand เป็นการออกแบบระบบต้นแบบโครงข่ายไฟฟ้าแบบพึ่งพาตนเอง เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัจฉริยะ และพลังงานทางเลือกที่นำระบบชุดควบคุมเทคโนโลยีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยีเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีการกักเก็บไฟฟ้าจากระบบแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม สามารถผลิตกระแสฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยมีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับค่า FT เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคในการหันมาใช้พลังงานสะอาด โดยรวมกลุ่มทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และ Technical University of Denmark ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งประกอบด้วย (1) ผศ.ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ (2) รศ.ดร. ภาวนี นรัตถรักษา (3) อาจารย์บพิธ ฉุยฉาย (4) คุณ อภิชาติ มีชัย (5) คุณ เกษียร สุขีโมกข์ (6) อาจารย์ สมพล โคศรี (7) ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ ประไพนัยนา (8) DR. PEAM CHEALI ASSOCIATE PROFESSOR และ (10) DR. GÜRKAN SIN  (คลิกเพื่อดูบทความวิจัย ที่นี่)

รางวัลHutchison Medal นี้ เป็นรางวัลซึ่งมอบให้กับงานวิจัยที่มีความสร้างสรรค์ สามารถกระตุ้นแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับวงการวิศกรรมเคมี โดยตั้งชื่อรางวัลตามอดีตประธานสมาคมวิศกรรมเคมี เซอร์ เคนเนธ ฮัทชิสัน (Sir Kenneth Hutchison) ซึ่งมอบให้กับทีมนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นปีละ 1 ทีม แสดงถึงศักยภาพของนักวิจัย และคุณภาพงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมีและตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นศูนย์วิจัยที่ตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลงานได้ที่ ผศ.ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ 080-044-9344

 

ดูเว็บไซต์ประกาศรางวัล https://www.icheme.org/knowledge/medals-and-prizes/publications/hutchison-medal/