รางวัล  ผลงานวิจัยดีเด่น อันดับ 2
ชื่องาน  งานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562
วัน/สถานที่  วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก
ชื่อผลงาน  โครงการการประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ต้นแบบของหุ่นยนต์อีโอดี และการสร้างหลักสูตรผู้บังคับหุ่นยนต์
นักวิจัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ คงคานิธิ และคณะ
หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ คงคานิธิ นำโครงการการประเมินสมรรถนะอุปกรณ์ต้นแบบของหุ่นยนต์อีโอดี และการสร้างหลักสูตรผู้บังคับหุ่นยนต์  รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น อันดับ 2  ในงานวันภูมิปัญญานักรบไทย ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

วันภูมิปัญญานักรบไทย จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ สโมสรทหารบก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่าง นักวิจัย นักประดิษฐ์ของกองทัพบก รวมถึง นักวิชาการสถาบัน และเอกชนผู้ให้การสนับสนุน โดยจะได้นำองค์ความรู้ที่ได้ มาพัฒนากองทัพ ทดแทนส่วนที่ขาดแคลน และลดการจัดหาจากต่างประเทศ นอกจากนี้กองทัพยังได้นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแบบอย่างในการจัดทำโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้กองทัพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน