จ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงาน โครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก้าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับ ความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ โตยวิธีคัดเลือก

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีความประสงค์จะจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงาน โครงการศึกษาทบทวนแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านก้าซธรรมชาติของประเทศเพื่อรองรับ ความมั่นคงและการเติบโตของประเทศ โตยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด