ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมกำลังไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง จำนวน ชุด ด้วยวิธี ประกวตราคาอิเล็กทรอนึกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมกำลังไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าขั้นสูง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวตราคาอิเล็กทรอนึกส์ (e-bidding)