การอบรมหลักสูตรเริ่มต้นกับการทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System

1 มี.ค. 62 สำนักวิจัยฯ ได้จัดโครงการ การอบรมหลักสูตรเริ่มต้นกับการทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System ในเรื่อง ก้าวแรกของการขอทุนวิจัย ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว