อบรม “สร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์” รุ่น 3

Hits: 177

เปิดแล้ว!! อบรม “สร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์” รุ่น 3

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์” รุ่นที่ 3 เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ที่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานของ มจพ. โดยทีมวิทยากรนักวิจัยจากศูนย์วิจัยนวัตกรรมยางพารา นำโดย รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี  กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องอบรมชั้น 4 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

- รับสมัครจำนวนจำกัด
- ค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท (ผู้ติดตามไม่เกิน 1 คน 3,000 บาท)

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมส่งแบบตอบรับได้ที่อีเมล cii@tggs.kmutnb.ac.th หรือ walinee.s@stri.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 28 เมษายน 2562

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ