ประชุมวิชาการและนำเสนอผลวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

Hits: 308

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง "บูรณาการงานวิจัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม" 7-8 ธันวาคม 2562

รายละเอียด