งานประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 (KMUTNB Innovation Awards 2019)

Hits: 95

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 KMUTNB Innovation Awards 2019 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ตลอดจนนักเรียนและประชาชนทั่วไป มีเวทีได้แสดงออกถึงความรู้  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้า และนำไปใช้ประโยชน์ สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้ โดยได้มีการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือขึ้นเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน เนื่องในวาระสำคัญที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้สถาปนามาครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัล Grand Prize แก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในปีนี้ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ทั้งนี้มีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา บริษัทเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 200 ผลงาน โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานตามเกณฑ์และผ่านเข้ารอบร่วมประกวดและจัดแสดงในงานมากกว่า 100 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) ประเภทมัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา  2) ประเภทบุคคลทั่วไป  และ 3) ประเภทบุคคล มจพ.
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันการประกวด มีผลงานของผู้ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทดังนี้ 
ประเภท : มัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา 
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง กังหันลมไฮบริดพลังแม่เหล็ก โดย นายรังสิมันต์  กุลเพชรจิระ นายรังสิโรจณ์  กุลเพชรจิระ และที่ปรึกษา อ.จรูญ  เถื่อนกูล จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง รถนั่งคนพิการอัจฉริยะ โดย น.ส.จิระภัสสร พรพิมลอังกูร น.ส.ณัฐสริน สายสอน น.ส.ธัญชนก ชนะชาญวงศ์ และที่ปรึกษา อ.มานะ อินทรสว่าง จากโรงเรียนศึกษานารี  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง เครื่องผลิตน้ำมันไพโรไลซิสจากขยะพลาสติกในครัวเรือน โดย นายเอกรินทร์ โชคสัมฤทธิ์ นายบุญฤทธิ์ น่านคำ น.ส.สุชาดา เรืองขำ และที่ปรึกษา  ครูธาวิน  เภาสระคู จากโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
          รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง ระบบป้องกันภัยภายในบ้าน 4.0 โดย นายอิสระ นามปัญญา  น.ส.เรืองประภัส ภูอาจ นายวิชชพัชร์ ดวงประทุม ที่ปรึกษา  อ.รณชัย คุณนาม และอ.ศุภกฤษ กิ่งไทร จากวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และผลงานเรื่อง เครื่องลดควันบุหรี่ โดย น.ส.นมิดา ฉายเจริญสุขสกุล นายพีรภัทรมั่นศิลป์ นายกรวิช ศิริคำ และที่ปรึกษา อ.พุฒิเศรษฐ์ พุ่มจำเนียร จากโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ได้รับเงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ประเภท : บุคคลทั่วไป
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง การพัฒนาวิธีการตรวจหมู่เลือดเอบีโอและอาร์เอชโดยการเคลื่อนที่บนกระดาษและการแปลผลคล้ายข้อสอบปรนัยแบบฝนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย ผศ.ดร.ฌลณต เกษตรดร.สิรินารถ ชูเมียน จากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง เครื่องสร้างคลอรีนแบบพกพา โดย นายธนพล หวานสนิท จากบริษัทโปรลอกไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง พื้นกันลื่นลดแรงกระแทก โดย ดร.มนัสนันท พจน์จิรานุกูล จากบริษัท โปร-แอ็ค มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ปส์ จำกัด ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
          รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง เครื่องเพิ่มและลดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสำหรับห้องนอนแบบอัตโนมัติ โดย อ.ธัญภพ ศิริมาศเกษม  น.ส.จันทิมา ทองคำ  และผศ.ธเนศ ตั้งจิตเจริญเลิศ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และผลงานเรื่อง โปรเจกต์นาว โดย นายพีระเดช สำรวมรัมย์ จากสำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี ได้รับเงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ประเภท บุคคล มจพ.
          รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง การเตรียมฟิล์มป้องกันพื้นผิวอาคารจากวัสดุพอลิเมอร์ โดย ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิช ดร.สุนันทา ช่วยประคอง และนายพีระเดช นพทีปกังวาล จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายในการเดิทางเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ (แถบยุโรป)
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง หุ่นจำลองการตั้งครรภ์ของมารดา โดย นายอาวุธ แจ้งมณี นายพุฒิพัฒน์ แสงทอง และที่ปรึกษา  ผศ.พยุง เดชอยู่ จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ (แถบเอเชีย)
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง หุ่นยนต์ตรวจจับแก๊สพิษ โดย นายศุภเกียรติ์  อุดมพืชผล นายศิวกร ศิริบุตร นายดรินชาห์ เทพรัตน์ นายนนทนันท์ กันมหา และที่ปรึกษา ดร.สถาพร อยู่สมบูรณ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
          รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ผลงานเครื่องดื่มฟังก์ชันจากสารสกัดกระชายและไก่ดำ โดย น.ส.รัตนกาญจน์ แพทย์เจริญ น.ส.ปัณณพร รัตนมุง และที่ปรึกษา  ดร.วิเชียร ศรีวิชัย จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผลงานเรื่อง ระบบเฝ้าตรวจภาระหม้อแปลงจำหน่ายและไฟถนนอัจฉริยะ โดย นายชนก หงสวัฒน์ นายพงศกร คงแย้ม และที่ปรึกษา ผศ.ดร.นพดล ฉาบแก้ว จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ในช่วงท้ายของงานคณะกรรมการประกาศผลการตัดสิน ผลงานที่ได้รางวัลถ้วย Grand Prize พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคัดเลือกจากผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ผลงาน การพัฒนาวิธีการตรวจหมู่เลือดเอบีโอและอาร์เอชโดยการเคลื่อนที่บนกระดาษและการแปลผลคล้ายข้อสอบปรนัยแบบฝนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดย ผศ.ดร.ฌลณต เกษตร ดร.สิรินารถ ชูเมียน จากภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ได้รับถ้วยรางวัลครั้งนี้  ในการนี้มีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.
 พัทธนันท์/ข่าว
 กาญจนา/ข้อมูล-ภาพ
ดูภาพบรรยากาศภายในงานตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
Album 1  https://photos.app.goo.gl/P35enJrDfhSGajYs9
Album 2  https://photos.app.goo.gl/TMKGEsP8UqT3Guj77