มจพ. ติดอันดับโลก 2 สาขาวิศวกรรม QS World University Rankings by subject 2019

Hits: 209เว็บไซต์จัดอันดับโลก Quacquarelli Symonds (QS) ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ในรายสาขาวิชา QS World University Rankings by subject 2019 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดอันดับใน 2 สาขาวิชาเฉพาะทาง ในกลุ่มสาขา Engineering เป็นครั้งแรก คือสาขาวิชา Electrical & Electronic ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่อันดับ 451 - 500 เป็น 1 ใน 6 มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับรายสาขานี้ โดยอยู่ในอันดับเดียวกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสาขาวิชา Mechanical, Aeronautical & Manufacturing ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่อันดับ 451 - 500 เช่นกัน เป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับรายสาขานี้ โดยอยู่ในอันดับเดียวกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

โดยการจัดอันดับในรายสาขาวิชา Engineering นี้ มีการคิดค่าน้ำหนักจากตัวชี้วัด (Indicators) จำนวน 5 ตัวชี้วัด คือ Academic Reputation 40%, Employer Reputation 30%, Research Citations per paper (15%) และ H-index (15%)การที่มหาวิทยาลัยเข้ามาติดอันดับเป็นครั้งแรกในปีนี้ สะท้อนให้เห็นว่า มจพ. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล

ดูเว็บไซต์จัดอันดับที่

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/engineering-technology