ประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching)

Hits: 78

เชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) โดยสามารถเข้าไปสมัครผ่านการสแกน QR code ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทรศัพท์ ๔๔๒๒ ๔๘๔๐, ๐ ๔๔๒๒ ๔๘๑๓ และ ๐๘ ๕๕๘๐ ๖๖๗๙ Email: ibi.techopolis@gmail.com

 

รายละเอียด