นักวิจัย มจพ. คว้า 2 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

Hits: 322

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัย มจพ. ผู้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 : รางวัลผลงานวิจัย และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศผลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย) จากผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม เพื่อปฏิรูปภาคการใช้น้ำเกษตรกรรมของประเทศไทย” (Water Sustainable Management for Agriculture Revolution in Thailand, Water SMART)  โดยมีคณะผู้วิจัย ดังนี้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ปิ่นทอง
 2. ดร.ทองเปลว กองจันทร์
 3. นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม
 4. นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม
 5. นายสุขวัฒน์ จันทรปรรณิก
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.สงวน ปัทมธรรมกุล
 7. ดร.วิชญ์ ศรีวงษา
 8. ดร.กัลยา บุญญานุวัตร
 9. นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์
 10. นายกรตสุวรรณ โพธิ์สุวรรณ
 11. นายอัศฎา กิจพยุง
 12. นายสมลักษณ์ บุญณรงค์
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุณยโสภณ
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย
 17. รองศาสตราจารย์ ดร.กีรติกานต์ พิริยะกุล
 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจจรักษ์ พรพีรเกียรติ
 19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรษา ตันติยะวงศ์ษา
 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรธณา เทพจิต

 

 

 

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี (สาขาการศึกษา) จากผลงานเรื่อง “ชุดชิ้นงานสำหรับตรวจสอบแบบไม่ทำลาย” (NDT Flaws Specimens Kit) โดยมีคณะผู้ประดิษฐ์ ดังนี้

 1. นายสมศักดิ์  ปามึก
 2. นายสุรเชษฐ์  แก้วงาม
 3. นายศุภชัย  ทรงศักดิ์นาคิน
 4. นายทวีศักดิ์  เอี่ยมพงษ์
 5. นายไตรรัตน์  ด้วงฉ่ำ
 6. นายอนุชิต  ยังสืบตระกูล
 7. นายทรงพล  แดงเสริมศิริ
 8. นายนพรัต กาญจนประยุธ
 9. นายปริญญา  คุ้มมา

ทั้งนี้ นักวิจัยจะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ต่อไป

คลิกเพื่อดูประกาศผลการพิจารณารางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563