ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562”

Hits: 1086

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับ “รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562”

หลักการและเหตุผล :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และสามารถเข้าสู่การจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลกได้ โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูล Web of Science และ Scopus ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสากลที่ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยโลก เช่น THE และ QS ranking รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยในด้านสังคมศาสตร์ และงานด้านการออกแบบ งานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีผลงานในสาขาวิชาการดังกล่าวที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกจำนวนเพิ่มขึ้น ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ผลิตผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่เจ้าของผลงาน ในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่วงวิชาการและสาธารณชน สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้มีรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร/เสนอชื่อ

         รางวัลนักวิจัยดีเด่น

         - เป็นผู้ที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

         - เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นมาก่อน

         รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

         - เป็นผู้ที่มีสัญญาจ้าง 9 เดือนขึ้นไป

         - เป็นผู้ที่มีอายุงานนับจากวันบรรจุไม่เกิน 7 ปี

         - เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นมาก่อน

 

ประเภทรางวัล

          รางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

                   (1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   (2) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านสังคมศาสตร์

                   (3) รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านนวัตกรรม

          รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

                   (1) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   (2) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านสังคมศาสตร์

                   (3) รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นด้านนวัตกรรม

          รางวัลชมเชย

 

รางวัล :

- รางวัลสำหรับผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประกอบด้วย เข็มรางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่ารวมไม่เกิน 35,000 บาท
- รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นและรางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประกอบด้วย โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่ารวมไม่เกิน 25,000 บาท
- รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร

เงื่อนไขและวิธีการสมัคร :

- ผู้สมัครต้องศึกษาหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานจากประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 (ดูประกาศฯ คลิกที่นี่!!)
- ผู้สมัครดาวน์โหลด “เอกสารประกอบผลงานตามประเภทรางวัลที่ต้องการสมัคร” และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- สมัคร/เสนอชื่อ ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารประกอบ ภายใน วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 หากพ้นกำหนดจะไม่รับพิจารณารางวัลฯ

ระยะเวลาการรับสมัคร :

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (เวลาเที่ยงคืนตรง)

ดาวน์โหลดเอกสาร:

เอกสารประกอบผลงาน (เลือกตามประเภทรางวัลที่ต้องการสมัคร)

- รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – ดาวน์โหลด .xls
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ – ดาวน์โหลด .xls
- รางวัลนักวิจัยดีเด่น/นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านนวัตกรรม – ดาวน์โหลด .xls

ประกาศ มจพ. เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 – ดาวน์โหลด .pdf
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ – ดาวน์โหลด .jpg

สอบถามข้อมูล :

                    สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

                    โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1512, 1506

                    E-mail: info@stri.kmutnb.ac.th

                    Inbox Facebook: สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. –STRI (http://m.me/KMUTNBSTRI)