นักเรียน ม.ปลาย คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานฯ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ มจพ. 2563

Hits: 68

นักเรียน ม.ปลาย คว้ารางวัลถ้วยพระราชทานฯ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ มจพ. 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักวิจัยวิยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2563 KMUTNB Innovation Awards 2020 ชิงถ้วยพระราชทานรางวัล Grand Prize สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา บริษัทเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 200 ผลงาน

ศ.ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ มจพ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ โดยในปีนี้แบ่งผลงานที่เข้าร่วมประกวดออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ประเภท Innovative Student Projects 2) ประเภท Innovative Ideas และ 3) ประเภท Innovative Products โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนนักเรียนและประชาชนทั่วไป มีเวทีได้แสดงออกถึงความรู้  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานประโยชน์ระหว่างผู้ประดิษฐ์และผู้ที่สนใจ ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้มีความก้าวหน้า และนำไปใช้ประโยชน์ สามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศได้

       ทั้งนี้ เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตัดสินได้พิจารณาผลงานแล้ว โดยในช่วงสุดท้ายของงาน คณะกรรมการได้ประกาศผลการตัดสิน ผลงานที่ได้รับรางวัล Grand Prize พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคัดเลือกจากผู้ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท ผลปรากฎว่า ผลงานเรื่อง นวัตกรรมห่อผลไม้จากวัสดุธรรมชาติ โดย นายธีรภัทร ศรีแก้ว นายทวีทรัพย์ สร้อยสน นางสาวผกาพรรณ ไชยวงษ์ จากโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Innovative Student Projects ได้รับรางวัลดังกล่าวไป

 

โดยมีผลรางวัลในแต่ละประเภทดังนี้

ประเภท : Innovative Student Projects

       รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง นวัตกรรมห่อผลไม้จากวัสดุธรรมชาติ โดย นายธีรภัทร ศรีแก้ว นายทวีทรัพย์ สร้อยสน นางสาวผกาพรรณ ไชยวงษ์ จากโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง เครื่องแจ้งเตือนไฟป่าระยะทางไกลผานระบบ LoRa ควบคุมการทํางานผาน IOT โดย นางสาวณัชชา  พรวนหาญ นางสาวณัฐวรา เต็มมา นายอดิศร โอภาษี นางสาวประภัสษร เปี้ยสาย นางสาวปริยฉัตร อุ่นทองมา จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ควบคุมความเร็วยานพาหนะแบบอัตโนมัติ โดย นายปกรณ์เกียรติ  เจียรัตนเจริญ นายนิภาสพิชณ์ ม่วงศรี นายณนฐกร ชูประยูร จากโรงเรียนธัญรัตน์ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

       รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง SPWC  สำหรับการดูแลและฟื้นฟู โดย นายพงศ์ธาริน เทศนิเวศน์ นางสาวพิชชากร  สมธรรม นางสาวศิวพร บุญรอด จากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ผลงานเรื่อง มีดกรีดยางสายฟ้า โดย นางสาวปรียาภัทร์  ผิวผ่อง นางสาวปรียาภร ผิวผ่อง นายเมธี หนอกกระโทก นายสิทธิพงษ์ ศรีสมบูรณ์ นางสาวอรอนงค์ คาวา จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ และผลงานเรื่อง เครื่องตรวจจับ แจ้งเตือน และลดฝุ่นละออง (PM 2.5) ในอากาศด้วยเทคโนโลยีนาโนควบคุมโดย IOT  โดย นางสาวกานต์สินี ธรรมวงค์ นางสาวพัชราภา สัจจะญาติ นางสาวพิชญา มโนคำ นางสาวกมลวรรณ ตุงใย นางสาวทิพวรรณ สีทิ จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้รับเงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ประเภท : Innovative Ideas

       รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง พานาวิ โดย นายชโนทัย หวังมนตรี นางสาววริศรา  มุกดาสนิท และนางสาวปูริดา ลาน้ำเที่ยง จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง เครื่องผลิตไฟฟ้าพลังงานไม้ฟืน โดย นายสุกฤต  อุจะรัตน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ฝึกนั่งและยืนทรงตัวแบบมีการป้อนกลับด้วยการมอง โดย นายสุรดิษ  พวงสมบัติ นายโชคอนันต์ รันนะโคตร นายดิษยบดินทร์ ขันผนึก นายเกียรติสิน กาญจนวนิชกุล จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

       รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง ตู้กดรักษ์โลก โดย นายวัชรพงษ์   หอมทอง นางสาวสุธิรัตน์ เตชะเทียนวิจิตร นายเอนกพงศ์ เหมือนสมัย นางสาวอันนา  เมษะมาน นายพงศภัทร์ ธนาพงศ์สมนึก จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ผลงานเรื่อง อุปกรณ์สำหรับการหยอดตา โดย นายสิทธิโชค  เรืองทอง นายนัฐธิวัฒน์ สายกันดก นายนิธิพัฒน์ ธิติพิริยะ นายจิรายุ ตันติพุทธ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผลงานเรื่อง วุ้นเส้นเซเลอรี่แคลอรี่ต่ำ  โดย นางสาวณัฏฐ์ระพี แป้นจันทร์ นางสาวนภสรณ์ พันธุ์พิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับเงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

ประเภท : Innovative Products

       รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง PATHOGEN Seeker: นวัตกรรมนาโนปริซึม-แอปตาเมอร์ สำหรับตรวจหาเชื้อ Salmonella Typhimurium ที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร โดย นายอภิวัฒน์  เพ็ชรสหาย นางสาวเขมฤทัย ถามะพัฒน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง ผ้าและถุงกอบแกลบ โดย นายพลัฏฐ์  บุญพลอยเลิศ

นายคุณัญญ์ภาส  ภู่ระย้า นางสาววรรณ์ธิรา  บุญพลอยเลิศ นางสาววันทนีย์  บุญพลอยเลิศ นางสาวปัทม์ ปัญญานุตรักษ์ จากบริษัท คีอะพาซ จำกัด ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง เครื่องล้างผักผลไม้ด้วยระบบอิเล็คโตรคลอริเนชั่น โดย นายธนพล  หวานสนิท จากบริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

       รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ ผลงานเรื่อง ชุดตรวจหมู่เลือดโดยอาศัยอนุภาคทองคำระดับนาโน โดย นางสาวพุทธิดา  ฤกษ์ปฐมศักดิ์ นางสาวปัณวรรธน์ จันทร นางสาวสิรินารถ ชูเมียน นายฌลณต เกษตร จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ช่วยระบายหนองและสารคัดหลั่งอัจฉริยะ และผลงานเรื่อง นวัตกรรมตู้ป้องกันรังสีต้านมะเร็ง โดย นาวาเอก นพ. เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ จากกรมแพทย์ทหารเรือ ได้รับเงินรางวัลผลงานละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


ภาพข่าว1  ภาพข่าว2