ประกาศรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2562

Hits: 666

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 ความละเอียดทราบแล้วนั้น  โดยได้มีผู้สมัครและเสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัลฯ จำนวนรวม 22 ราย

               ในการนี้  คณะกรรมการตัดสินรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 ตามคำสั่ง มจพ. ที่ 056.1/2563 ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้ประชุมพิจารณาตัดสินรางวัลแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563  โดยมีผลการตัดสินรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 ตามประกาศ

ทั้งนี้ นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจะเข้ารับรางวัล ในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลเกียรติยศ มจพ.” ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2563 วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ดาวน์โหลดประกาศ