ด่วน! ปรับการรับสมัครทุนโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. + สวทช.

Hits: 296

        เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปิดทำการจนกว่าสถานการณ์เป็นปกติซึ่งส่งผลกระทบต่อการยื่นข้อเสนอโครงการและการคัดเลือกโครงการทุนโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
        ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบในด้านต่างๆ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด คณะทำงานจึงขอประกาศขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกโครงการ ดังนี้

        1. อาจารย์และนักวิจัย สวทช. จะต้องจัดเตรียมข้อเสนอโครงการตามเกณฑ์/แบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมบันทึกข้อความนำส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ โดยจัดทำเป็นไฟล์สกุล .pdf และสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารได้ทุกฉบับ

        2. ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ และบันทึกข้อความนำส่ง มาทางอีเมล crdc.solution@gmail.com และ อีเมล chaniga.c@stri.kmutnb.ac.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 น. และคณะทำงานขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะโครงการที่ส่งมาภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

        3. อาจารย์และนักวิจัย สวทช. จะต้องเตรียมการนำเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกในวันที่ 14-15 เมษายน พ.ศ. 2563 เริ่มเวลา 9.00 น. โดยนำเสนอเฉพาะอาจารย์และนักวิจัย สวทช. ต้องเข้าร่วมทั้งคู่ (ไม่มีนักศึกษาในขั้นนี้)

        4. แนวทางการนำเสนอจะเป็นการนำเสนอแบบออนไลน์เท่านั้น โดยอาจารย์และนักวิจัย สวทช. ที่ร่วมในโครงการต้องเข้าร่วมการนำเสนอแบบออนไลน์ทั้งสองฝ่าย โดยให้มีผู้แทนนำเสนอเพียงท่านเดียว ทั้งนี้ อาจารย์และนักวิจัย สวทช. จะอยู่ด้วยกันหรือแยกกันก็ได้ กำหนดระยะเวลาการนำเสนอไม่เกิน 4 นาที และตอบคำถามคณะกรรมการ 4 นาที รวมเวลาไม่เกิน 8 นาทีต่อโครงการ
        ขอความร่วมมือจัดเตรียมการนำเสนอให้กระชับและชัดเจน หัวข้อละไม่เกิน 1-2 สไลด์ ประกอบด้วย (1) ภาพรวมของแผนงานวิจัย (ที่มา เป้าหมาย และแนวทาง) รวมถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของโครงการย่อยในแผนงานกรณีเกี่ยวข้องกัน (2) ผลที่จะได้รับและแนวทางการนำไปสู่ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ทางวิชาการ เศรษฐศาสตร์ และ สังคม (3) ความสอดคล้องของงานต่อนโยบายและยุทธศาตร์ของ มจพ. สวทช. และ ววน. ของประเทศ (4) ภาพรวมของความร่วมมือและแผนการขยายและเพิ่มความเข็มแข็งของการร่วมมือในกลุ่ม (อดีตถึงปัจจุบันแผนการขยายหรือยกระดับผลงานและความแข็งแข็งในระยะ 3-5 ปี) และ (5) ความพร้อมด้านงบประมาณวิจัยหรือแผนงานด้านงบประมาณวิจัย

        5. กำหนดการนำเสนอแต่ละโครงการ จะประกาศในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563 ทางสื่อออนไลน์ต่างๆ (เว็บไซต์ อีเมล เฟสบุ๊ค หรือไลน์)

        6. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่อีเมล crdc.solution@gmail.com และ อีเมล chaniga.c@stri.kmutnb.ac.th หรือเฟสบุ๊คของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://www.facebook.com/KMUTNBSTRI/

ดร.กรุณา ตู้จินดา (เลขาคณะกรรมการฯ) ประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2563