แนวทางการส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับทุน

Hits: 411

ประกาศด่วน !

แนวทางการส่งรายงานความก้าวหน้า และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรม (รวมทุนทั่วไป) ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ) และทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

โครงการวิจัยที่ครบกำหนดการรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามกำหนดระยะเวลาในสัญญารับทุน (โครงการที่ได้รับทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563) ขอให้ดำเนินการส่งรายงานความก้าวหน้า หรือรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กำหนดในแต่ละประเภททุน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ในรูปแบบไฟล์สกุล .pdf พร้อมไฟล์สแกนบันทึกข้อความนำส่งรายงานความก้าวหน้าที่ระบุชื่อโครงการวิจัยให้ถูกต้องตามที่ระบุในสัญญารับทุนซึ่งเสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน มายังฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางอีเมลของผู้รับผิดชอบแต่ละทุน
(ตามรายละเอียดด้านล่าง) กำหนดส่งมาภายในวันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ท่านสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารได้ทุกฉบับ

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือผู้รับทุนและแบบฟอร์มต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของสำนักวิจัยฯ :
http://stri.kmutnb.ac.th/site/


ผู้รับผิดชอบทุน :

ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ : น.ส. โศภิษฐ์ แจ่มถาวร (หญิง)
Email: sophit.j@stri.kmutnb.ac.th

ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรม (รวมทุนทั่วไป) : น.ส. สุมนกาญจน์ พฤกษพิทักษ์ (ดรีม)
Email: sumonkarn.p@stri.kmutnb.ac.th

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย : นายธนพล นิงสานนท์ (โป้ง)
Email: tanapon.n@stri.kmutnb.ac.th

ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ : น.ส. สุมนกาญจน์ พฤกษพิทักษ์ (ดรีม)
Email: sumonkarn.p@stri.kmutnb.ac.th

ทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน : นายธนพล นิงสานนท์ (โป้ง)
Email: tanapon.n@stri.kmutnb.ac.th