ปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2563

Hits: 98

แจ้งประชาสัมพันธ์
การปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2563

 

        ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประกาศรับสมัครนักศึกษาและนักวิจัยเพื่อรับทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จากกองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ประจำปี 2563 นั้น

        บัดนี้ มีนักศึกษาและนักวิจัยยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจำนวนมาก และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติทุนศึกษาวิจัยครบตามวงเงินที่สามารถจัดสรรได้ในปี 2563 แล้ว จึงขอประกาศปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2563 ทั้งสองประเภททุน และจะเปิดรับสมัครทุนใหม่อีกครั้งในปี 2564 ซึ่งจะประกาศกำหนดการให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณผู้สนใจทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

คณะกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ. เพื่อการวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก

29 เมษายน 2563