มจพ. ร่วม กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.นนทบุรี

Hits: 102

มจพ. ร่วม กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จ.นนทบุรี

 

ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย นางสาวรัตนา เสาวนียากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกันหารือแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)  ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรม IOT ของมหาวิทยาลัยกับการทำการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ หรือการพัฒนาต่อยอดการเกษตรที่เป็นสินค้าเด่นของจังหวัดนนทบุรี รวมถึงการจัดทำ Business Plan และการเชื่อมโยง E–commerce ตามแนวทางการเกษตรสมัยใหม่ เมื่อ 19 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่แต่ละจังหวัดได้เป็นศูนย์ AIC เครือข่าย ทำงานควบคู่กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้มีการเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ Aplication Zoom ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมกัน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ