รับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจําปี 2562

Hits: 314

คณาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยฯ สามารถสมัครขอรับทุนได้ โดยยื่นแบบสมัครและเอกสารต่างๆ ที่จัดเตรียมตามแบบฟอร์ม/รูปแบบ และเงื่อนไขที่กําหนด ส่งมายังฝ่ายบริหารงานวิจัย สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามระยะเวลาที่กําหนด ดังเอกสารแนบท้าย โดยสามารถดาวน์โหลดแบบสมัครขอรับทุนและเอกสารต่างๆ ได้ที่ http://bit.ly/2HklrL7