ขยายการรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

Hits: 297
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอขยายเวลาการรับสมัครทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย และทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2563

คณาจารย์ และนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยที่จัดเตรียมตามแบบฟอร์ม/รูปแบบ และเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ชุด พร้อมบันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ส่งมายังฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://bit.ly/2EV4Fix