ประกาศทุนประจำปีงบประมาณ 2563

Hits: 1494

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ทุนอุดหนุนการวิจัยรุ่นใหม่

 ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย


 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย


 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ