รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มทุนอุดหนุนการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร

Hits: 3131

รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มทุนอุดหนุนการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร

 

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มได้ที่ http://stri.kmutnb.ac.th หรือ http://bit.ly/2EV4Fix

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS : http://kmutnb.drms.in.th/) โดยแนบไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมกับประวัตินักวิจัยในระบบ DRMS ให้เรียบร้อย (ไม่ต้องส่ง hard copy) และส่งไฟล์สแกนบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ DRMS ที่เสนอผ่านหน่วยงานต้นสังกัด (ไฟล์สกุล .pdf จำนวน 1 ไฟล์) ส่งมาที่อีเมล tanapon.n@stri.kmutnb.ac.th (ไม่ต้องส่ง hard copy) และสามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในเอกสารได้ทุกฉบับ

*** หัวหน้าโครงการ สามารถสมัครขอรับทุนได้จำนวน 1 โครงการ เท่านั้น ***

 

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และสำนักวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่ยื่นผ่านระบบ DRMS และส่งบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์ขอยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านต้นสังกัดมาทางอีเมล ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุน : http://bit.ly/2EV4Fix