สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด