เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรึยกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Hits: 81

เชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรึยกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ระยะเวลา : 20 สิงหาคม 2562 8.30-16.30 น.

รายละเอียด