โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ เพื่อการประมินและให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะฯ

Hits: 94

ขอเชิญยื่นข้อเสนอเข้ารับการคัดเลือก โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ เพื่อการประมินและให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนน เพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๔

ยื่นตรงต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ระยะเวลา 11 กันยายน 2562 เวลา 8.30-14.00 น.

รายละเอียด