โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา และออกแบบรายละเอียดระบบโครงสร้งพื้นฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

Hits: 104

ขอเชิญให้ยื่นแสดงความสนใจเพื่อคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา และออกแบบรายละเอียดระบบโครงสร้งพื้นฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำระบบป้องกันน้ำท่วม และระบายน้ำในพื้นที่อำเภอมืองสมุทรปราการ และอำเภอพระประแดง (ฝั่งตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ

ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น.

รายละเอียด