ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยวิธีคัดเลือก

Hits: 46

ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินโดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด