ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพข่างวัดสายตาประกอบแว่น โดยวิธีคัดเลือก

Hits: 21

ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพข่างวัดสายตาประกอบแว่น โดยวิธีคัดเลือก

ยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 

รายละเอียด