สกพอ. มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนางานสื่อสารสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

Hits: 125

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานโครงการพัฒนางานสื่อสารสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์นวัตกรรม สารสนเทศและการเรียนรู้ แบบสหวิทยาบริเวณรอบโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักใน EEC โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด