ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วย ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ผลลัพธ์และผลกระทบต่อภาคการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

Hits: 89

ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้วย ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่ผลลัพธ์และผลกระทบต่อภาคการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก