สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

Hits: 89

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้ายื่นข้อเสนอการจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์โดยวิธีคัดเลือก

รายละเอียด