ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวัดมูลค่ากิจกรรทางเศรษฐกิจดิจิทัลฯ

Hits: 57

ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวัดมูลค่ากิจกรรทางเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาต้นแบบสารสนเทศการเชื่อมโยงข้อมูล SMEs สำหรับการจัดทำบัญชีบริวารด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (SMEs data linkages for Digtal Economy Satellite Accounts or DESA development)

รายละเอียด