กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน

Hits: 29

กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอที่ปรึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร