ยื่นข้อเสนอที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ

Hits: 19

คณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯ กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ํก ในพื้นที่ภาคเหนือ