โอนเงินทุนนักวิจัย 28 พฤศจิกายน 2562

โอนเงินทุนเข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 28 พ.ย. 62


โอนเงินทุนทุนตีพิมพ์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ ง.3

 

โอนเงินทุนทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ฯ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ ง.3 

 

โอนเงินทุนทุนสายสนับสนุนวิชาการ
1. นางสาวธนัชชา คงสง ง. 3 
2. นางสุนทรี สำเภาทอง ง. 3

 

โอนเงินทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 
1. อาจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ แจ่มนาม ง.3/61
2. อาจารย์ชยุตม์ บรรเทิงจิตร ง.3/62
3. อาจารย์ ดร.นรารัชต์พร นวลสวรรค์ ง. 3/61
4. อาจารย์ ดร.ขนิษฐา หินอ่อน ง.3/62
5. อาจารย์นาฏกาญจน์ จักรานุวัฒน์ ง.2/62

 

โอนเงินทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. ผศ. ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์ ง.3/61
2. ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร ง.3/61
3. ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย ง.3/61
4. รศ.ดร.นิพนธ์ ภูวเกียรติกำจร ง.2-3/62
5. รศ.ดร.ยุพิน สรรพคุณ ง.3/62
6. รศ. ดร.สุภาภรณ์ สุวรรณรังษี ง.3/62
7. ผศ. ดร.ศุภชัย หอวิมานพร ง.3/62
8. อาจารย์เชาวนันต์ จำเริญ ง.3/62

 

โอนเงินทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล ง.1/62
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ง.1/62 สัญญาทุน Post-02
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ง.1/62 สัญญาทุน Post-03

 

โอนเงินทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ง.3/61
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์ ง.4/61
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ง.2/61
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี ง.2/61
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ง.1/62
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล ง.1/62
7. รองศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์ ง.1/62
8. รศ.ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ ง.1/62
9. ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย ต.รุ่งเรือง ง.1/62
10. ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา ง.1/62