ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดวิเคราะห์พลังงานแบบติจิตอล industry ๔.๐

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดวิเคราะห์พลังงานแบบติจิตอล industry ๔.๐ 

รายละเอียด