โอนเงินทุนนักวิจัย 1 กรกฎาคม 2562

โอนเงินทุนเข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 1 ก.ค. 62
1. ทุนรุ่นใหม่
- อ.เชาวนันต์ จำเริญ ง.3/61
- ผศ.ดร.มรุพัชร จำนงวงศ์ ง.2/62
- อ.ดร.ขนิษฐา หินอ่อน ง.2/62
- นางสาวสุกัลญา อารียะ ง.2/62
- อ.ดร.มงคล อิทธิผลิน ง.2/62
- อ.ดร.วิลาสินี ปีระจิตร ง.2/62
- อ.ชยุตม์ บันเทิงจิตร ง.2/62

2. ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
- Dr.Jyotishkumar Parameswaran Pillai ง.2-3/62
- รศ.ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง ง.2/62

3. ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
- ผศ.ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล ง.3/61
- ผศ.ดร.วิกานดา ผาพันธ์ ง.2/62
- ผศ.ดร.ชนะ ประพฤทธิ์วงศ์ ง.2/62
- ผศ.ดร.รังสิมา หญีตสอน ง.2/62
- อ.ดร.สุรางคณา วรรณภพ ง.2/62
- ผศ.ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน ง.2/62