โอนเงินทุนนักวิจัย 24 กรกฎาคม 2562

โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 24 ก.ค. 62 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ฯ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ รื่นสัมฤทธิ์ ง.2/62
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ ประสมพันธ์ ง.2/62
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญลือ สวัสดิ์มงคล ง.2/62