โอนเงินทุนนักวิจัย 6 สิงหาคม 2562

ทุนรุ่นใหม่
1. อาจารย์ ดร.สุธารัตน์ หมื่น ง.2/62
2. อาจารย์ ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์ ง.2/62
3. อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย ไชยธงรัตน์ ง.2/62
4. อาจารย์ ดร.สหรัฐ ฉันทานุมัติอาภรณ์ ง.2/62
5. อาจารย์ ดร.จักราวุธ ไม้ทิพย์ ง.2/62

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ฯ
1. รองศาสตราจารย์ปิยดา สุวรรณพินิจ ง.3/61
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาตา เกิดผลภัทระ ง.2/62
3. อาจารย์ ดร.กัลยรักษ์ ประเสริฐบุญใหญ่ ง.2/62
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ ใจบาล ง.3/62
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยยะ จันทรศิริ ง.2/62
6. อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ ทัพสนิท ง.2/62
7. อาจารย์ ดร.พนิดา ปรารัตน์ ง.2/62
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สอาด นิวิศพงศ์ ง.2/62

ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ นิวิศพงศ์ ง.2/62
2. อาจารย์ ดร.สุนิสา บุญมา ง.2/62
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นามี ง.2/62
4. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร แซ่ลี้ ง.2-3/62
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน สรรพคุณ ง.2/62

ทุนวิจัยสายสนับสนุน
1. นางสาวณัฎฐา สุขสุลาภ ง.2/62
2. นางสาวพัชรวีณ์ สุรีย์เดโชชัย ง.2/62