โอนเงินทุนนักวิจัย 1 สิงหาคม 2562

ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ฯ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล ง.3/61
2. อาจารย์ ดร.อัสนี โสมดี ง.3/61

ทุนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณิดา แซ่ตั้ง

ทุนวิจัยสายสนับสนุน
1. นางสุธาสินี บุญประดิษฐ์ ง.2-3/62
2. นางสาวปรารถนา ธูปสมุทร ง.2/62
3. นายสัมพันธ์ สร้อยกล่อม ง.2/62
4. นางกิตติยา ศิริโภคารัตนา ง.2/62