โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 21 สิงหาคม 2562

โอนเงินทุนดุษฎีบัณฑิต เข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 21 ส.ค. 62
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ พิรักษ์ ง.4/61
2. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน ง.4/62