โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 22 สิงหาคม 2562

โอนเงินทุน เข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 22 ส.ค. 62
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสกสรร สิริทรัพย์ทวี ง.2/62 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ฯ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ ประพฤทธิ์วงศ์ ง.3/60 ทุนทั่ว
3. อาจารย์ธนวัฒน์ โพธิ์งาม ง.2/59 ทุนรุ่นใหม่
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ชินชูศักดิ์ ง.3/58 ทุนรุ่นใหม่