โอนเงินทุนนักวิจัย 29 สิงหาคม 2562

โอนเงินทุนวิจัยเข้าบัญชีสหกรณ์ วันที่ 29 ส.ค. 62
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา สุมณศิริ ง.2/62 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ฯ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ ง.2/62 ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ฯ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฐธิดา กุศลาไสยานนท์ ง.3/62 ทุนรุ่นใหม่