โอนเงินทุนนักวิจัย วันที่ 6 ธันวาคม 2562

โอนเงินทุน เข้าบัญชีสหกรณ์วันที่ 6 ธ.ค. 62
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา แจ่มสว่าง ทุนดุษฎี ง.2/61
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา ทุนรุ่นใหม่ ง.3/ 58
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์ ทุนรุ่นใหม่ ง.3/59
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศักดิ์ บิสลาม ทุนทั่วไป ง.2-3/59
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ทุนทั่วไป ง.3/59